Още начини за редактиране на солиди в BricsCAD Shape